Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - No Show

Tên báo cáo (Report Name)

No Show

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - No Show

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết danh sách những đặt phòng mà khách không đến nhận phòng

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

  • Room: Số phòng

  • Confirmation Number: Mã đặt phòng

  • Name: Tên khách

  • Travel Agent/Company: Tên đại lý du lịch/ Tên công ty thương mại

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Rate Code: Mã gói giá phòng

  • Rate Amount: Số tiền gói giá phòng

  • Night: Số đêm

  • Payment: Hình thức thanh toán

  • Potential Revenue: Doanh thu dự kiến

  • Deposit Paid: Số tiền đã đặt trước

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.