Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Package Detail

Tên báo cáo (Report Name)

Package Detail

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Package Detail

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết các package được ghi nhận theo từng ngày (cả quá khứ và tương lai). Không bao gồm dữ liệu của các booking đã hủy.

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Business Date: Ngày ghi nhận package

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Itinerary Number: Mã nhóm đặt phòng

  • Confirmation Number: Mã đặt phòng

  • Reservation Status: Trạng thái mã đặt phòng

  • Room Number: Số phòng

  • Main Guest: Khách chính trong phòng

  • Rate Code: Mã gói giá phòng

  • Package in Rate Code: Gói dịch vụ trong giá phòng

  • Package Type: Loại gói dịch vụ

  • Quantity Per Staying Date: Số lượng gói dịch vụ theo ngày ở

  • Price: Giá gói dịch vụ

  • Trans Code: Mã giao dịch

  • Trans Text: Tên mã giao dịch

  • ITI. Comment: Thông tin đặt phòng

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

30 phút/lần

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.