Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Package Forecast

Tên báo cáo (Report Name)

Package Forecast

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Package Forecast

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 1. Báo cáo tổng hợp dự báo các thông tin vận hành: số lượng phòng ở, số lượng khách ở, số lượng khách đến/đi, số lượng khách ăn mỗi bữa trong ngày.

 2. Báo cáo gồm có 3 trang:

  • Individual Forecast: thông tin dự báo của các phòng đã có mã đặt phòng

  • Block Forecast: thông tin dự báo của các đoàn đã xác nhận đặt phòng nhưng chưa tạo mã đặt phòng

  • Total Forecast: thông tin dự báo tổng của 2 loại trên

 3. Đối với phần dự báo số lượng khách ăn, báo cáo không bao gồm việc đổi bữa, chuyển bữa được thực hiện trên IOSS

 4. Đối với bữa sáng và bữa trưa có sẵn trong gói phòng (package include) thì sẽ được tính vào dự báo của ngày hôm sau. Đối với bữa sáng và bữa trưa mua thêm (package exclude) thì sẽ được tính vào dự báo của ngày mua thêm đó. Ví dụ: 1 phòng ở tại ngày T, có 3 bữa ăn (sáng, trưa, tối), dịch vụ VAP, SAF và mua thêm 1 bữa sáng, 1 bữa trưa vào ngày nhận phòng thì:

  • Bữa sáng và bữa trưa (bao gồm sẵn trong gói phòng): dự báo tính cho ngày T+1

  • Bữa tối, VAP, SAP và bữa sáng, bữa trưa mua thêm: dự báo tính cho ngày T

 5. Đối với phần dự báo cho đoàn (mà chưa tạo mã đặt phòng) thì số lượng người trong booking được tính bình quân 2 người/phòng

 6. Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Date: Ngày dự báo

  • Week day: Ngày trong tuần

  • Room Occ: Số phòng khách ở dự kiến

  • Adult in house: Số lượng người lớn dự kiến trong khách sạn

  • Children in house: Số lượng trẻ em dự kiến trong khách sạn

  • Arrival Rooms: Số phòng dự kiến đến trong ngày

  • Arrival Persons: Số người dự kiến đến trong ngày8

  • Departure Rooms: Số phòng dự kiến đi trong ngày

  • Departure Persons: Số người dự kiến đi trong ngày

  • Breakfasts: Số lượng khách ăn sáng trong ngày

  • Lunches: Số lượng khách ăn trưa trong ngày

  • Dinners: Số lượng khách ăn tối trong ngày

  • VAP: Số lượng khách đi chơi công viên giải trí trong ngày

  • SAF: Số lượng khách đi chơi safari trong ngày

  • Total: Tổng số lượng sử dụng các loại dịch vụ

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.