Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Package Log

Tên báo cáo (Report Name)

Package Log

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Package Log

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết các hành vi ảnh hưởng đến các gói dịch vụ trong phòng (thêm, xóa, sửa gói dịch vụ)

 • Nội dung:

  • Log Date: Ngày thực hiện

  • Log Time: Thời điểm thực hiện

  • User Name: Người thực hiện

  • Conf No: Mã đặt phòng

  • Room Number: Số phòng

  • Guest Name: Tên khách

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Check in At: Thời gian nhận phòng thực tế

  • Check out At: Thời gian trả phòng thực tế

  • Type: Loại hành vi

  • Description: Nội dụng thay đổi gói dịch vụ

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.