Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Rate Change

Tên báo cáo (Report Name)

Rate Change

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Rate Change

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết danh sách các đặt phòng có sự thay đổi. Báo cáo có 2 trang

  • Các đặt phòng có sự thay đổi về giá phòng (Rate Change)

  • Các đặt phòng có sự thay đổi về ngày ở (Date Change)

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo thay đổi giá phòng:

  • Staying Date: Ngày ở

  • Itinerary No.: Mã nhóm đặt phòng

  • Conf No.: Mã đặt phòng

  • Company: Tên công ty thương mại

  • Travel Agent: Tên đại lý du lịch

  • Source Code: Nguồn khách

  • Market Code: Thị trường

  • Room No.: Số phòng

  • Old Rate Code: Mã giá phòng cũ

  • New Rate Code: Mã giá phòng mới

  • Old Amount: Giá tiền phòng cũ

  • New Amount: Giá tiền phòng mới

  • User: Người thực hiện thay đổi

  • Updated Time: Thời gian thay đổi

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo thay đổi ngày ở:

  • Staying Date: Ngày ở

  • Itinerary No.: Mã nhóm đặt phòng

  • Conf No.: Mã đặt phòng

  • Company: Tên công ty thương mại

  • Travel Agent: Tên đại lý du lịch

  • Source Code: Nguồn khách

  • Market Code: Thị trường

  • Room No.: Số phòng

  • Old Check In Date: Ngày nhận phòng cũ

  • New Check In Date: Ngày nhận phòng mới

  • Old Check Out Date: Ngày trả phòng cũ

  • New Check Out Date: Ngày trả phòng mới

  • User: Người thực hiện thay đổi

  • Updated Time: Thời gian thay đổi

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.