Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Reservation Creation Tracking

Tên báo cáo (Report Name)

Reservation Creation Tracking

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Reservation Creation Tracking

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết danh sách các booking theo ngày tạo booking

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Created Date: Ngày tạo booking

  • Conf No.: Mã số đặt phòng

  • Itinerary Number: Mã nhóm đặt phòng

  • Status: Trạng thái đặt phòng

  • Group Name: Tên nhóm đặt phòng (trường hợp đặt theo đoàn, group booking)

  • Guest Name: Tên khách sử dụng dịch vụ

  • Nationality: Thông tin quốc tịch của khách

  • Country: Thông tin quốc gia của khách

  • Booking Date: Ngày tạo booking

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Company: Tên đầy đủ của công ty thương mại đặt phòng

  • Agent: Tên đầy đủ của đại lý du lịch đặt phòng

  • Room Class: Hạng phòng

  • Room Type: Loại phòng

  • RTC - Room To Charge: Loại phòng tính tiền

  • Rate Code: Mã giá

  • Rate Amount: Giá theo đêm phòng

  • Adults: Số lượng người lớn

  • Children: Số lượng trẻ em

  • Market: Thị trường

  • Source: Nguồn gốc của khách

  • Guest Comment: Những yêu cầu của khách trong thời gian lưu trú

  • Comment: Thông tin liên quan đến mã đặt phòng

  • Created By: Người tạo mã đặt phòng

  • TA Rec Loc: Mã đặt phòng của đại lý du lịch

  • Ref Number: Mã đặt phòng của khách sạn cũ trước khi chuyển khách sạn

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

30 phút/lần

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.