Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Reservation Statistics

Tên báo cáo (Report Name)

Reservation Statistics

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Reservation Statistics

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo thống kê các chỉ tiêu vận hành theo từng thị trường

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

  • No of Rooms: Số lượng phòng ở

  • Single Occ.: Số lượng phòng ở có 1 khách

  • Multi Occ.: Số lượng phòng ở có nhiều hơn 1 khách

  • % Occ.: Công suất phòng ở có 1 khách

  • % Multi Occ.: Công suất phòng ở có nhiều hơn 1 khách

  • No of Guests: Số lượng khách

  • Room Revenue: Doanh thu dịch vụ phòng

  • Food Revenue: Doanh thu dịch vụ ăn uống

  • Misc Revenue: Doanh thu dịch vụ khác

  • ADR: Doanh thu dịch vụ phòng bình quân theo ngày

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.