Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Room Production

Tên báo cáo (Report Name)

Room Production

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Room Production

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết giao dịch phát sinh.

 • Nội dung:

  • Confirmation Number: Mã đặt phòng

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Biz Date: Ngày giao dịch

  • Trans Code: Mã giao dịch

  • Org Conf No: Mã đặt phòng gốc

  • Room No.: Số phòng

  • Room Type: Loại phòng

  • Room Class: Hạng phòng

  • Gross: Số tiền bao gồm cả thuế và phí dịch vụ

  • Net: Số tiền không bao gồm cả thuế và phí dịch vụ

  • Folio No: Số Folio

  • Rate Code: Mã giá gói phòng

  • Product: Mã gói dịch vụ trong phòng

  • Org Room: Số phòng gốc

  • Org Room Class: Hạng phòng gốc

  • Trans Type: Loại giao dịch

  • Iti No.: Mã nhóm đặt phòng

  • Group Code: Mã nhóm đặt phòng

  • Category Code: Mã loại giao dịch

  • Category Type: Mã loại giao dịch

  • Guest Name: Tên khách sử dụng dịch vụ

  • Comp Name: Tên công ty thương mại đặt phòng

  • TA Name: Tên đại lý du lịch đặt phòng

  • Nationality: Quốc tịch

  • Currency: Đồng tiền giao dịch

  • Description: Diễn giải mã giao dịch

  • Market: Thị trường

  • Number of Adult: Số lượng người lớn trong booking

  • Number of Children: Số lượng trẻ em trong booking

  • Number of Infant: Số lượng trẻ sơ sinh trong booking

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

Báo cáo có sẵn bộ lọc “Category Code” để tách ra các nhóm giao dịch: doanh thu, thuế, thanh toán…Khi cần xem loại nào thì nên lọc đúng. Ví dụ: So sánh doanh thu với báo cáo Manager Flash thì cần lọc “Category Code” = Revenue

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.