Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Room Type Statistic

Tên báo cáo (Report Name)

Room Type Statistic

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Room Type Statistic

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo thống kê thông tin theo loại phòng.

 • Báo cáo gồm có 2 trang:

  • History: Dữ liệu quá khứ

  • Forecast: Dữ liệu dự báo trong tương lai

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo dữ liệu quá khứ:

  • Business Date: Ngày giao dịch

  • Room Type: Loại phòng

  • Description: Tên Loại phòng

  • Room Revenue: Doanh thu dịch vụ phòng

  • Stay Rooms: Số lượng phòng khách ở

  • Stay Persons: Số lượng khách ở

  • Stay Adults: Số lượng người lớn ở

  • Stay Children: Số lượng trẻ em ở

  • Physical Room: Số lượng phòng vật lý tại khách sạn

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo dữ liệu dự báo trong tương lai:

  • Business Date: Ngày giao dịch

  • Physical Room: Số lượng phòng vật lý tại khách sạn

  • Out Of Order Rooms: Số lượng phòng không được sử dụng

  • Inventory Rooms: Số lượng quỹ phòng tại khách sạn

  • Reserved Rooms: Số lượng phòng đã được đặt

  • Available Rooms: Số lượng phòng có thể sử dụng

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.