Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Special Request

Tên báo cáo (Report Name)

Special Request

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Special Request

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết danh sách các booking có cài đặt các yêu cầu đặc biệt

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Confirmation: Mã số đặt phòng

  • Name: Tên khách sử dụng dịch vụ

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Room Type: Loại phòng

  • Room No: Số phòng

  • Specials Code: Mã yêu cầu đặc biệt

  • Special Description: Diễn giải yêu cầu đặc biệt

  • Company: Tên công ty thương mại đặt phòng Agent: Tên đại lý du lịch đặt phòng

  • Adults: Số lượng người lớn

  • Children: Số lượng trẻ em

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

30 phút/lần

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.