Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Zero Room Rate

Tên báo cáo (Report Name)

Zero Room Rate

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Zero Room Rate

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo thống kê danh sách những phòng có giá bằng 0.

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

  • Room: Số phòng

  • Name: Tên khách

  • Title: Danh xưng

  • Prs: Số người trong phòng

  • Rate Code: Mã gói giá phòng

  • Market Code: Mã thị trường

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Room Type: Loại phòng

  • Company: Tên công ty thương mại

  • Agent: Tên đại lý du lịch

  • Comment: Thông tin đặt phòng chi tiết

  • Confirmation Number: Mã đặt phòng

  • Itinerary Number: Mã nhóm đặt phòng

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.