Skip to main content
Skip table of contents

Reset Password (Lấy lại mật khẩu)

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập. Nhấn Forgot Password/Quên mật khẩu”

Bước 2: Nhập địa chỉ email đã đăng ký để nhận link cài đặt lại mật khẩu mới. Sau đó chọn Submit/Gửi đi”

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông báo gửi mail yêu cầu thành công.

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi link đổi mật khẩu tới email. Nhập mật khẩu mới để thực hiện đổi mật khẩu

Bước 5: Nhấn “Submit/Gửi đi” để tiến hành cập nhật mật khẩu mới.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.