Skip to main content
Skip table of contents

Setup Validation

Một hệ thống FnB outlet được chứng nhận hoàn thành với các điều kiện:

Từ máy POS

  • Connect được vào trang web https://app.product.cloudhms.io

  • In thử thành công sử dụng máy in builtin thông qua POS Steward

  • Ping thành công đến IP của máy in Captain Order, telnet đến port 9100 và send 1 chuỗi ký tự đến máy in và thấy máy in có phản ứng

  • In thử thành công máy in TM-U295 thông qua phần mềm Usb Serial Terminal

    Sau khi cài đặt chọn thiết bị là Prolific và gõ vài đoạn sample text vào. Nếu hệ thống in được ra máy in là máy in hoạt động tốt

  • Mở màn hình console và sau khi tap thẻ Manager vào sẽ tự động in ra chuỗi số trên màn hình

  • Ping thành công đến tất cả các máy Tablet dùng làm remote order

Từ máy Admin:

Từ các tablet:

  • Ping thành công đến máy POS

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.