Skip to main content
Skip table of contents

Split Bill - (Các chức năng tách đơn hàng)

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Order

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách tách đơn hàng

Màn hình (Screen) - Order

image-20240124-045721.png

Trường thông tin (Fields Description)

  • Vào đơn hàng muốn tách, chọn Split :

1/Split Evenly : để thực hiện tách đều đơn hàng
Chọn số đơn muốn tách -> Click OK

image-20240124-045956.png

Các nút chức năng thao tác split đơn hàng

(1) Update Cover: Cập nhật số khách cho từng đơn được tách

(2) Reset All: Xóa hết tất cả các thao tác thêm trong màn hình Split Evenly này

(3) Undo Split: Quay lại thao tác trước

(4) Close: Xác nhận không thực hiện tách đơn hàng

(5) Apply: Xác nhận thực hiện tách đơn hàng

2/Split Item : để thực hiện tách món cho đơn hàng mới

Chọn (Add New) mở một đơn hàng mới


Khi đã thao tác mở một đơn mới chọn (+Update Cover) nhập số lượng khách

Các nút chức năng thao tác split món ăn :

image-20240124-050258.png

(1) Mark All : chọn tất cả món ăn ở đơn hàng cũ ( lưu ý : bấm chọn trước một món )

(2) Share item: chia làm đôi số lượng món ăn qua đơn hàng mới ( ví dụ : số lượng món ăn là 4 sẽ chia 2 đơn cũ và 2 đơn mới )

(3) Reset All : Xóa hết tất cả các thao tác thêm trong màn hình Split Item này

(4) Undo Split : Quay lại thao tác trước
(5) Apply : Xác nhận thực hiện tách món ăn
(6) Close : Xác nhận không thực hiện tách món ăn

3/Split Amount : tách tiền đơn hàng

Khi thao tác chọn Amount nhập số tiền cần tách của đơn hàng và click Apply

image-20240124-050426.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.