Skip to main content
Skip table of contents

Task Check List ( Danh Sách Công Việc)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách công việc ( Task Check List)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Task Management – Configuration - Task Check List

Tổng quan (Summary)

Người dùng có thể tạo sẵn các công việc với danh sách các việc cần làm tuần tự trong công việc đó, thuận tiện để người tạo công việc, người thực hiện & người giám sát có thể theo dõi tiến trình cũng như bảo đảm công việc đươc hoàn thành theo tiêu chuẩn quy định.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

Thông tin hiển thị:

  • Search by keyword: tìm kiếm các danh sách công việc theo mã hoặc tên công việc.

  • Department: Lọc các danh sách công việc theo như bộ phận được chọn trông ô này.

  • Add: tạo mới danh sách công việc:

  • Name: tên danh sách công việc muốn tạo ( bắt buột )

  • Code: mã của công việc muốn tạo trong danh sách ( bắt buột ), mã này được đặt tuỳ theo quy định của cơ sở

  • Type: người dùng lựa chọn bộ phận để tạo danh sách công việc

  • Description: mô tả công việc
    => Danh sách công việc cần làm sẽ liên kết với chức năng tạo nhanh công việc, người dùng có thể gắn 1 công việc cần tạo nhanh với danh sách công việc này bằng cách thêm các bước thực hiện được tạo tại đây vào ô Mission List ở chức năng tạo nhanh công việc ( tham khảo thêm tại đây )

Lưu ý (Remarks)

Để có thể hiển thị danh sách công việc khi tạo công việc mới, người dùng cần chọn bật “Check List” tại hộp tạo bộ phận tại chức năng Quản Lý Bộ Phận ( tham khảo thêm tại đây )

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.