Skip to main content
Skip table of contents

Task Management Report (Báo cáo thống kê các đầu việc nội bộ)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo công việc ( Task Management Report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Task Management – Export Task

Tổng quan (Summary)

Báo cáo hiển thị các công việc đã được tao trên hệ thống của tất cả các bộ phận liên quan. Thông tin các báo cáo được hiển thị dựa vào thông tin đã chọn trong bộ lọc.

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Khởi tạo & xuất báo cáo:

Các dữ liệu trong báo cáo sẽ được lấy dựa trên các lựa chọn trong bộ lọc ở màn hinh Task Management ( có thể xem lại tại đây ). Trường hợp các trường ở bộ lọc này để trống, dữ liệu sẽ được lấy tối đa 30 ngày kể từ ngày hiện tại.

Định dạng báo cáo: Excel hoặc PDF.

Cách xuất báo cáo: bấm chọn EXPORT -> quá trình hoàn thành 100% → bấm Click here to download để tải báo cáo về.

2. Các trường thông tin trên báo cáo:

 • Task ID: mã số công việc đã tạo trên hệ thống

 • Department: bộ phận thực hiện công việc

 • Task Name: tên của công việc

 • Current Status: trạng thái hiện tại của công việc

 • Created At: thời điểm tạo công việc

 • Created By: người khởi tạo công việc

 • Start - End At: thời gian bắt đầu - kết thúc công việc

 • Area: khu vực yêu cầu thực hiện của công việc

 • Confirmation Number: Mã hành trình của booking

 • Arrival Date: Ngày đến của booking

 • Departure Date: Ngày trả phòng của booking

 • Special Request: yêu cầu đặt biệt ( thông tin này được lấy từ booking có ghi nhận yêu cầu đặt biệt & chỉ xuất hiện khi công việc có chọn phòng )

 • Assignee: tên người được phân công thực hiện công việc

 • Total SLA: tổng thời gian thực hiện công việc mặc định theo quy định của cơ sở.

 • Overdue Time: thời gian quá hạn của công việc

 • Task Note: ghi chú của công việc ( khi muốn diễn tả thêm thông tin ngoài các thông tin cần điền trong mẫu tạo công việc)

 • Due Date: thời gian tới hạn của công việc

 • Comment: thông tin ghi nhận trong phần comment của booking ( hiển thị khi công việc được tạo có chọn phòng)

 • Task List: Danh sách các việc cần làm trong công việc được tạo.

Lưu ý (Remarks)

Báo cáo này không ghi nhận, thống kê doanh thu mà chỉ liệt kê các thông tin của công việc.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.