Skip to main content
Skip table of contents

Tổng quan

Hệ thống FnB hoạt động trên môi trường Cloud với các client kết nối trực tiếp vào Internet bao gồm:

Hệ thống POS:

Đảm nhận phần ghi nhận của cashier, ghi nhận tính tiền, in các báo cáo cuối ngày, in hóa đơn cho khách

Một hệ thống POS bao gồm các thiết bị:

  • Máy POS: sử dụng Android POS với model XXXXX, máy POS này có kết nối Wifi hoặc Wired đến hệ thống Router có kết nối ra được internet

  • Máy in builtin trong POS: trong mỗi máy POS đã có sẵn máy in nhiệt. Máy in này được sử dụng để in các báo cáo cuối ngày. Lưu ý máy in này sử dụng giấy in nhiệt khổ 8cm

  • NFC Reader: kết nối với hệ thống máy POS qua cổng USB: sử dụng để nhận dạng thẻ manager ( NFC Reader bắt buột phải có chức năng HID a.k.a Emulate Keyboard để có thể tự động gửi Card ID ra màn hình thông qua Keyboard simulator)

  • Máy in Hóa Đơn: đang sử dụng Epson TM-U295 cần cáp chuyển đổi từ cổng LPT-25 sang DCOM9 – USB và kết nối với hệ thống POS qua cổng USB

Hệ thống Captain Order:

Bao gồm phần máy in qua mạng được đặt ở bếp nhằm chuyển các order về phía bếp

Một hệ thống Captain Order bao gồm:

  • 1 hoặc nhiều máy in kết nối qua mạng.

  • Hệ thống đang sử dụng Epson TM-U220 có chức năng in kim.

** Yêu cầu khi setup: máy in này phải được setup static IP. Thông số IP này cần phải được update vào hệ thống Web Admin, IP này phải có khả năng kết nối được đến hệ thống POS IP.

Hệ thống Remote Order:

Bao gồm các Android Tablet có thể được sử dụng để ghi nhận các order mà không cần phải sử dụng hệ thống POS. Hệ thống Remote Order này có thể hoạt động khi có hoặc không có mạng

Hiện tại đang sử dụng các tablet Lenovo 7” Android. Các tablet này phải có kết nối wifi có thể connect được đến hệ thống POS , Internet và hệ thống Captain Order.

Hệ thống Admin:

Đảm nhận phần setting Menu, cập nhật các setting của hệ thống, update thẻ Manager etc ..

Bao gồm:

  • Một máy tính kết nối mạng Internet có Browser: Chrome hoặc Firefox

  • Trong trường hợp cần setup thẻ Manager thì cần 1 NFC Reader kết nối vào máy tính thông qua cổng USB

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.