Skip to main content
Skip table of contents

Tổng quan về giá phòng và restriction (Rate Chart)

Tên màn hình (Screen Name)

Tổng quan về giá phòng và restriction (Rate Chart)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Chọn icon Rate Chart ở menu

Tổng quan (Summary)

Tổng quan về giá phòng và restriction của Room Type và Rate Plan. Có phân biệt bằng màu sắc.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] - Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Bộ lọc tìm kiếm: Có thể kết hợp dùng cả 3 bộ lọc để đạt được hiệu quả tìm kiếm tốt nhất

  • Theo loại phòng

  • Theo mã giá phòng

 • Clear all filters: Xóa tất cả bộ lọc tìm kiếm

 • Phòng được phân bổ theo ngày tại cột tương ứng, chọn vào biểu tượng cuốn lịch để xem phân bổ phòng theo ngày mong muốn

 • Nhấn vào nút tam giá nhỏ bên góc trái để xem trạng thái của RoomType đó theo từng loại Rate Plan.

  • Màu đỏ: biểu thị cho phòng đang có restriction để phòng không thể bán (Stop Sell/CTA/CTD)

  • Màu xanh: biểu thị cho phòng đang có set restriction về hạn lưu trú (Min Stay/Max Stay)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.