Skip to main content
Skip table of contents

Update Task Progress (Cập nhập tiến độ công việc)

Tên màn hình (Screen Name)

Cập nhật tiến độ công việc ( Update Task Progress )

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Task Management – Task Management - Chọn một Task đã tạo - Màn hình Task detail

Tổng quan (Summary)

Cập nhật tiến độ công việc sẽ được thực hiện bởi người được phân công công việc, hoặc người quản lí giám sát công việc hoặc chính người tạo công việc tuỳ theo trạng thái, thực tế của công việc. Việc thay đổi tiến độ công việc có thể được thực hiện trên thiết bị di động có cài đặt Staff App hoặc trên máy tính của quản lý, giám sát hoặc của người tạo công việc.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

 • New → On-progress: người được phân công công việc bắt đầu tiến hành thực hiện công việc. Có thể thực hiện trên phân hệ Task Management hoặc trên thiết bị di động có cài đặt Staff App của người có liên quan đến công việc.


* SLA ( Phút/ Minute ): thời gian dự kiến để hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn của khách sạn ( có quy định rõ cho từng công việc tương ứng, người dùng khi tạo công việc sẽ nhập thời gian đúng theo quy định )
* Thời gian bắt đầu/ Start time: được tính khi người được giao công việc bắt đầu thay đổi trạng thái công việc từ NEW sang IN-PROGRESS

 • Tạm hoãn/ On-Hold: các công việc đang được tạm hoãn vì một lý do gì đó bởi người được phân công thực hiện, bộ đếm thời gian thực hiện công việc sẽ được tạm ngưng khi công việc bắt đầu chuyển sang trạng thái On-Hold & sẽ được tiếp tục đếm khi trạng thái công việc được chuyển lại trang thái In-Progress.

 • Xong/ Done: Các công việc đã được thực hiện xong bởi người được phân công thực hiện, cần giám sát kiểm tra lại. Bộ đếm thời gian thực hiện công việc sẽ ngưng lại & ghi nhận End Time.

 • Hoàn thành/ Completed: các công việc đã thực hiện xong & đã được các giám sát kiểm tra bảo đảm chất lượng đúng yêu cầu.

 • Huỷ/ Cancel: Các công việc đã bị huỷ bởi người tạo công việc hoặc người có nhiệm vụ quản lí, giám sát phân công công việc, vì một lý do nào đó.
  * Lưu ý:
  - Các trạng thái Complete & Cancel chỉ có thể thực hiện bởi người tạo công việc hoặc người có quyền quản lí, giám sát công việc.
  - Khi thay đổi trạng thái công việc, người thực hiện công việc hoặc giám sát có thể upload hình ảnh ở mục đính kèm cập nhật hiện trạng công việc theo thực tế lúc thay đổi.

 • Tập tin đính kèm/ Attachment: Người dùng có thể upload hình ảnh liên quan đến công việc để miêu tả chính xác tình trạng công việc hoặc cập nhật trạng thái công việc.

 • Nhận vào/ Input: Nơi người dùng thực hiên upload hình ảnh

 • Lịch sử thay đổi/ History: Hiển thị các thay đổi cho công việc bắt đầu từ lúc tạo mới tới thời điểm hiện tại.

Lưu ý (Remarks)

Việc thay đổi trạng thái công việc được tạo ở các mẫu công việc sẽ giống nhau về mặc hình thức & công việc sẽ được cập nhật vào các cột trạng thái tương ứng ở màn hình chính của phân hệ Task Management. Tuỳ theo thực tế mà quyền thay đổi trạng thái của các bộ phận có thể khác nhau. Quản lí có thể dựa theo nhu cầu để yêu cầu IT phân quyền lại cho các nhân viên trong bộ phận một cách phù hợp nhất.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.