Skip to main content
Skip table of contents

View Order - (Xem thông tin đơn hàng)

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Order

Tổng quan (Summary)

Các đơn hàng có thể được xem tại:

  1. Màn hình Floor Plan (đối với các đơn hàng chưa thanh toán và phục vụ tại bàn), chọn bàn có chứa đơn hàng -> View Orders.

  2. Màn hình Orders, chọn đơn hàng muốn xem tại các tab tương ứng (Open, On-hold, Closed). Có thể tìm kiếm đơn hàng thông qua mã Order

Màn hình (Screen) - Order

image-20240124-045108.png

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin đơn hàng:

(1) Tên bàn, click vào để đổi đơn hàng sang bàn khác

(2) Số khách, click vào để cập nhật lại số khách

(3) Tạo order mới trong bàn

(4) Thời gian mở bàn

(5) Mã Order

(6) Thông tin khách In-house, click vào để xem/ cập nhật

(7) Số lượng order hiện có tại bàn, click vào để chuyển đến các đơn hàng khác trong bàn (nếu có)

(8) Thông tin items trong đơn hàng

(9) Thông tin giá, phí dịch vụ, thuế,…

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.