Skip to main content
Skip table of contents

VIP List (Danh sách khách VIP đang lưu trú)

Tên báo cáo (Report Name)

Danh sách khách VIP đang lưu trú (VIP List)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – VIP List

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Thống kê danh sách các khách VIP đã từng lưu trú hoặc đang lưu trú tại khách sạn. Có ngày ở trong khoảng thời gian lọc

Điều kiện lọc (Report Filter)

  • Từ ngày/From Date: Lọc các khách VIP có ngày ở nằm trong khoảng từ ngày/đến ngày

  • Đến ngày/To Date: Lọc các khách VIP có ngày ở nằm trong khoảng từ ngày/đến ngày

  • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

  • Mã xác nhận/Confirmation No.: Mã xác nhận đặt phòng

  • Số phòng/Room No.

  • Tình trạng đặt phòng/Resv. Status

  • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

  • Mã VIP/VIP: Mã VIP của khách

  • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của khách

  • Ngày đi/Departure: Ngày đi của khách

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.