Skip to main content
Skip table of contents

Void Item/Bill - Hủy món/đơn hàng đã xử lý

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình thông tin đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng

Tổng quan (Summary)

Đối với các items đã xử lý, người dùng không thể chỉnh sửa chi tiết các items này.

Người dùng được phân quyền có thể thực hiện hủy món/ hủy đơn hàng đã xử lý nhưng chưa được thanh toán

Hủy Món

Các bước để hủy món:

  1. Chọn món muốn hủy

  2. Click Void ở menu bên trái

  3. Nhập số lượng muốn hủy

  4. Chọn lý do hủy món

  5. Xác nhận hủy món

Hủy đơn hàng

Các bước hủy đơn hàng:

  1. Tại màn hình thông tin đơn hàng, click Void

  2. Chọn lý do hủy đơn hàng

  3. Click OK để xác nhận hủy đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.