Skip to main content
Skip table of contents

Zero Rate Rooms (Báo cáo phòng In-house có giá tiền bằng 0)

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo phòng In-house có giá tiền bằng 0 (Zero Rate Rooms)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Zero Rate Rooms

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê danh sách các phòng khách đang lưu trú có giá phòng bằng 0

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Loại phòng/Room Type: Lọc theo loại phòng

 • Số phòng/Room: Lọc cụ thể theo số phòng được chọn hoặc để trống

 • Bao gồm phòng ảo/Include Pseudo Rooms: Lựa chọn cho phép hiển thị cả các phòng ảo đang sử dụng

 • Thứ tự sắp xếp/Sort By: Chọn cột thông tin muốn order

 • Lọc theo chiều/Sort Direction: Lựa chọn sắp xếp tăng dần (ASC - Ascending) hay giảm dần (DESC - Descending)

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • Số khách/Prs. (Persons): Số khách của đặt phòng

 • Mã thị trường/Market Code

 • Ngày đến/Arr. Date: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Dep. Date: Ngày đi của đặt phòng

 • Số dư/Balance: Số dư nợ hiện tại của khách

 • Loại phòng/Room Type: Mã loại phòng của đặt phòng

 • Giá phòng miễn phí/Comp. (Complimentary): Giá trị thể hiện khách đang được hưởng mã giá phòng miễn phí (Y/N)

 • Công ty/Company: Tên công ty trên đặt phòng

 • Đại lý du lịch/Travel Agent: Tên đại lý du lịch trên đặt phòng

 • Hình thức thanh toán/Pymt. Mth. (Payment Method)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.