Skip to main content
Skip table of contents

Bán vé khách lẻ

Tên màn hình (Screen Name)

Bán vé khách lẻ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Bán vé khách lẻ

Tổng quan (Summary)

Màn hình thực hiện các thao tác bán vé cho khách

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

Điều kiện bán vé: Tài khoản của nhân viên phải được phân quyền chức năng này và phải được mở ca, xem các thao tác mở ca ở phần Trang chủ

Các thao tác bán vé cho khách:

 • (1) Chọn ngày bán dịch vụ (Mặc định chọn ngày hiện tại)

 • (2) Chọn kênh bán

 • (3) Chọn bảng giá thuộc kênh bán đã chọn ở bước (2)

 • (4) Chọn dịch vụ thuộc bảng giá đã chọn ở bước (3)

 • (5) Nhập khuyến mãi, người dùng có thể chọn giảm giá khuyến mãi theo phần trăm hoặc giảm theo số tiền

 • (6) Chọn “Thêm” để thêm 1 dịch vụ cần bán, sau khi thêm 1 dịch vụ, người dùng có thể tiếp tục quay về bước số (4) để thực hiện bán 1 dịch vụ khác trong cùng 1 đơn hàng cho khách

  • Các dịch vụ được thêm sẽ hiển thị ở phần dịch vụ, người dùng có thể tăng/ giảm số lượng hoặc xóa dịch vụ đã thêm

 • (7) Thanh toán: Chọn hình thức thanh toán

 • (8) Chọn nguồn khách (Việt Nam/Nước ngoài) nếu cần phân loại nguồn khách

 • (9) Ghi chú: Nhập các thông tin ghi chú nếu có

 • (10) Xuất thẻ vé: Người dùng chọn “Xuất thẻ vé” để thực hiện gán dịch vụ vào thẻ vé bán cho khách

  • (*) Quét hoặc nhập mã thẻ, nhập số điện thoại là 2 trường thông tin bắt buộc trong trường hợp nếu khách hàng mất thẻ thì có thể nhập số điện thoại để tìm lại thông tin thẻ vé.

  • Sau đó, chọn “Xác nhận” để hoàn tất quy trình bán vé cho khách hàng

  • Sau khi xác nhận đơn hàng, hệ thống sẽ in hóa đơn bao gồm các thông tin mua dịch vụ và thông tin mã vé bằng QR code

 • (11) Nhập số lượng dịch vụ cần bán

Tạo mới đơn hàng: Tạo đơn hàng mới và xóa các dịch vụ đã chọn ở đơn hàng cũ/ đang chờ.

Tìm kiếm thêm gói dịch vụ: nhập số thẻ hoặc tap để ghi nhận mã thẻ nhằm tra cứu dịch vụ đã có sẵn theo mã thẻ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.