Skip to main content
Skip table of contents

Danh sách Hóa đơn điện tử

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách hóa đơn điện tử

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Hóa đơn điện tử – Danh sách hóa đơn điện tử

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ các giao dịch đã xuất và chưa xuất hóa đơn điện tử

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm và điều kiện lọc danh sách hóa đơn]

 • Tìm kiếm: Người dùng cần nhập mã booking/ mã hóa đơn để thực hiện tìm kiếm

 • Bộ lọc: Chọn biểu tượng :lọc: để hiển thị màn hình lọc danh sách hóa đơn

  • Trạng thái HĐĐT: Chọn trạng thái hóa đơn cần tìm kiếm

  • Quầy máy: Tìm danh sách hóa đơn theo quầy máy

  • Người tạo: Tìm danh sách nhân viên tạo HĐ

  • Thời gian phát hành: chọn khoảng thời gian cần tìm danh sách hóa đơn

  • Chọn “Xóa tất cả” để xóa các điều kiện lọc đã chọn

 [Tạo HĐĐT]

Tích chọn những HĐ chưa tạo và chọn “Tạo HĐĐT” để xuất HĐ:

 [Xem danh sách HĐĐT]

Xem lại danh sách những HĐ đã xuất và cho phép thao tác chỉnh sửa, tải về hoặc hủy Hóa đơn.

 • (1) Chi tiết: Chọn để xem chi tiết các thông tin của Hóa đơn

Người dùng có thể chọn vào biểu tượng “cây bút” để chỉnh sửa thông tin hóa đơn

Ngoài ra, người dùng có thể thao tác “tải xuống hóa đơn” hoặc “hủy hóa đơn” bằng cách click vào biểu tượng 3 chấm

 • (2) Chỉnh sửa HĐĐT: Nếu cần thay đổi thông tin thì có thể click vào biểu tượng “Cây bút” để đưa HĐ trở lại trạng thái nháp và xuất Hóa đơn lại. Sau khi thay đổi tình trạng HĐ thì hệ thống sẽ xuất thêm 1 HĐ mới và trạng thái sẽ là “HĐ chỉnh sửa” ở cả 2 HĐ cũ và mới.

 • (3) Tải xuống HĐĐT: tải xuống HĐ bằng file PDF

 • (4) Hủy HĐĐT: Hủy hóa đơn đã được xuất thành công hoặc hóa đơn nháp.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.