Skip to main content
Skip table of contents

Category Mapping

Tên màn hình (Screen Name)

Category Mapping - Mapping transaction code của các Category ở từng Outlet

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - Category Mapping

Tổng quan (Summary)

Thông tin transaction code của các Category ở từng Outlet để ghi nhận doanh thu vào Cirrus PMS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách Category tại các thời điểm phục vụ ở từng Outlet

 • Outlet

 • Giai đoạn/ Period: Thông tin giai đoạn phục vụ của từng Outlet đã được khai báo ở màn hình Serving Period

 • Nhóm sản phẩm/ Category: Nhóm sản phẩm được bán ở từng Outlet. Hệ thống sẽ tự động load các thông tin tương ứng với các Menu đã khai báo ở Custom Menu

 • Mã giao dịch/ Transaction Code

 • Mô tả/ Description: Thông tin Transaction Code tương ứng với mã đã nhập. Thông tin được khai báo ở phân hệ PMS Configuration >> Cashier >> Transaction Code

Cập nhật thông tin Transaction Code cho các Category tại các thời điểm phục vụ ở từng Outlet:

 • Click Export để tại file

 • Nhập các thông tin transaction code tương ứng vào file và lưu file

 • Click Import, upload file đã lưu và Import file

 • Refrest lại trang để xem thông tin đã được cập nhật

Lưu ý (Remarks)

Transaction code của các sản phẩm gồm 4 số (ABCD) được cấu hình từ:

 • Mã Outlet + Mã Period: ABC

 • Mã nhóm sản phẩm - Category: D

Hệ thống sẽ tự tạo transaction code tương ứng cho mỗi sản phẩm trong đơn hàng tại thời điểm ghi nhận

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.