Skip to main content
Skip table of contents

Category (Nhóm sản phẩm)

Tên màn hình (Screen Name)

Category - Nhóm Sản Phẩm

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage - Menu - Category

Tổng quan (Summary)

Danh mục các nhóm sản phẩm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm sản phẩm tại cơ sở

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã nhóm sản phẩm

 • Level: Cấp bậc của nhóm sản phẩm, được ngăn cách nhau bởi dấu “.” Ví dụ:

  • Level 1/ Level 2/ Level 3: Các nhóm cha

  • Level 1.1/ Level 1.2/ Level 1.3: Các nhóm sản phẩm thuộc nhóm Level 1

  • Level 1.1.1/ Level 1.1.2/ Level 1.1.3: Các nhóm sản phẩm thuộc nhóm Level 1.1

 • Tên/Name: Tên nhóm sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm cha/ Parent Category: Nhóm sản phẩm cha liền kề của nhóm sản phẩm đang xem

 • Có thể lọc theo nhóm sản phẩm và tìm kiếm theo tên

Lưu ý (Remarks)

 • Màn hình này chỉ để tra cứu các Category hiện có của cơ sở.

 • Không thể thêm/ xóa/ sửa thông tin, các thao tác này chỉ có thể thực hiện ở cấp HO

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.