Skip to main content
Skip table of contents

Category - Org (Danh mục nhóm sản phẩm)

Tên màn hình (Screen Name)

Category - Nhóm Sản Phẩm

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting - Set up - Food and Beverage - Category

Tổng quan (Summary)

Danh mục các nhóm sản phẩm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm sản phẩm đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã nhóm sản phẩm

 • Level: Cấp bậc của nhóm sản phẩm, được ngăn cách nhau bởi dấu “.” Ví dụ:

  • Level 1/ Level 2/ Level 3: Các nhóm cha

  • Level 1.1/ Level 1.2/ Level 1.3: Các nhóm sản phẩm thuộc nhóm Level 1

  • Level 1.1.1/ Level 1.1.2/ Level 1.1.3: Các nhóm sản phẩm thuộc nhóm Level 1.1

 • Tên/Name: Tên nhóm sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm cha/ Parent Category: Nhóm sản phẩm cha liền kề của nhóm sản phẩm đang xem

 • Trạng thái/ Status của nhóm sản phẩm: Active/ Inactive

 • Nút chức năng

  • Thêm nhóm sản phẩm con của nhóm sản phẩm đang chọn

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một nhóm sản phẩm

Thêm mới một nhóm sản phẩm bất kỳ

 • Add/ Thêm nhóm sản phẩm bất kỳ

 • Người dùng có thể thực hiện Import danh sách nhóm sản phẩm theo template:

  • Click export để lấy file mẫu hiện có

  • Bổ sung thông tin vào file + Lưu file

  • Click Import, chọn file đã lưu và thực hiện import

Lưu ý (Remarks)

Không thể thực hiện deactive được các Category đã có data bên trong nó (Child Categories/ Products), cần deactive các nhóm con/ sản phẩm trước khi deactive chính nó.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.