Skip to main content
Skip table of contents

Close Check

Tên màn hình (Screen Name)

Open Check - Báo cáo các đơn hàng đang đóng tại thời điểm xem báo cáo

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - Close Check

Tổng quan (Summary)

Báo cáo các đơn hàng đang đóng tại thời điểm xem báo cáo

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Status: trạng thái đơn hàng

 • In-house/On-Site: khách ở trong khách sạn và khách hàng bên ngoài

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

 • Search: Tìm kiếm theo số check, nhân viên mở đơn hàng

 • Transaction Date : Lọc theo ngày hệ thống (1 ngày tính từ 00:00 đến 23:59 ). Chỉ có thể lọc theo Business Date hoặc Transaction Date. Chọn Business Date thì thông tin đã lọc ở Transaction Date bị xóa đi. Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Transaction Date Yesterday (ngày hôm trước).

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào số check để chuyển đến lịch sử chi tiết của đơn hàng

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Outlet: Outlet mà tại đó đơn hàng được ghi nhận

  • Status: trạng thái đơn hàng

  • From check: tách từ một đơn hàng khác

  • Opened Time: thời gian mở đơn hàng

  • Closed Time: Thời gian đóng đơn hàng

  • Total Minutes: tổng thời gian đơn hàng

  • Table: Thông tin bàn

  • Guest: Số lượng khách

  • In-house/On-Site : Phân biệt khách ở khách sạn và khách hàng bên ngoài

  • Room Info: Thông tin phòng

  • Order Taker : Người order đơn hàng

  • Cashier: Người thanh toán đơn hàng

  • Tender: Hình thức thanh toán

  • Check total: tổng số tiền đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.