Skip to main content
Skip table of contents

Cross-posting Outlet

Tên màn hình (Screen Name)

Cross-posting Outlet - Transaction Code thu hộ của các Outlet tại cơ sở

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - Cross-posting Outlet

Tổng quan (Summary)

Danh sách các outlet tại cơ sở cùng trasaction code thu hộ tương ứng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các outlet tại cơ sở cùng transaction code thu hộ tương ứng

 • Outlet: Các outlet cho phép Room Charge về phòng khách đang ở tại cơ sở thu hộ khác

 • Trx Code: Transaction code thu hộ của Outlet tương ứng

 • Description: Mô tả transaction code, được lấy từ PMS.

 • Nút chức năng:

  • Sửa/Edit: Nhấn để cập nhật thông tin transaction code thu hộ của outlet

  • Xóa/ Delete: Nhấn để xóa outlet

Thêm mới outlet và transaction code thu hộ

Click Add để thêm mới outlet và transaction code thu hộ

 • Outlet: Chọn Outlet

 • Trx Code: Nhập transaction code thu hộ của outlet

 • Description: Hệ thống tự hiển thị thông tin mô tả tương ứng của transaction code

Lưu ý (Remarks)

Khi thực hiện Room Charge về phòng khách tại cơ sở thu hộ, transaction code thu hộ với giá trị bằng tổng giá trị đơn hàng phát sinh sẽ được post đến phòng khách tại cơ sở thu hộ

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.