Skip to main content
Skip table of contents

Cross-posting Property

Tên màn hình (Screen Name)

Cross-posting Property - Cơ sở thu hộ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - Cross-posting Property

Tổng quan (Summary)

Danh sách các cơ sở được phép thu hộ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các cơ sở được phép thu hộ (khách hàng từ cơ sở thu hộ có thể sử dụng dịch vụ và Room Charge về phòng của mình)

 • Cơ sở/ Property: Các cơ sở mà khách từ cơ sở đó có thể đến sử dụng dịch vụ F&B/ Spa tại cơ sở hiện tại và room charge về phòng mình

 • Cross-posting:

  • Yes: Thực hiện post charge về phòng khách tại cơ sở thu hộ ngoài việc ghi nhận tại cơ sở hiện vào phòng ảo đại diện cơ sở thu hộ.

  • No: Không post charge qua cơ sở thu hộ mà chỉ ghi nhận tại cơ sở hiện tại vào phòng ảo đại diện cơ sở thu hộ.

 • Phòng ảo/ Pseudo Room: Phòng ảo đại diện cho cơ sở thu hộ tại cơ sở hiện tại. Các dịch vụ sẽ được post charge vào phòng ảo này nếu có giao dịch thực hiện Room Charge vào cơ sở thu hộ tương ứng.

 • Nút chức năng:

  • Sửa/Edit: Nhấn để cập nhật thông tin cơ sở thu hộ

  • Xóa/ Delete: Nhấn để xóa cơ sở thu hộ

Thêm mới cơ sở thu hộ

Click Add để thêm mới cơ sở thu hộ

 • Property: Cơ sở thu hộ muốn thêm

 • Cross-posting: Yes/ No

 • Room Type: Lấy từ danh sách các loại phòng ảo đã tạo từ Cirrus PMS - Phân hệ Property Management

 • Room Number: Lấy danh sách phòng từ loại phòng đã load

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.