Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard - FB

Tên màn hình (Screen Name)

Dashboard - Thông tin tổng quan

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage - Dashboard

Tổng quan (Summary)

Các thông tin tổng quan của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc thông tin

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

  • Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Business Date hiện tại

Các thông tin tổng quan

 • Tổng doanh thu theo bộ lọc đã chọn

  • Net Sales: Tổng doanh thu thuần đã trừ các giảm giá (= Gross Sales - Discount)

  • Gross Sales: Tổng doanh thu thuần (trước thuế phí, trước giảm giá)

  • Discount: Tổng giảm giá đã thực hiện

  • Service Charge: Tổng phí dịch vụ

  • Special Tax: Tổng thuế tiêu thụ đặc biệt

  • VAT: Tổng thuế giá trị gia tăng

 • Tổng thanh toán đã nhận được theo bộ lọc đã chọn

  • Type: Các loại hình thức thanh toán đã ghi nhận

  • Check Count: Số lượng đơn hàng được thanh toán bằng hình thức tương ứng

  • Amount: Tổng giá trị được thanh toán bằng hình thức tương ứng

 • Thông tin điều chỉnh đơn hàng theo bộ lọc đã chọn

  • Type: Loại điều chỉnh:

   • Item Void: Hủy món sau khi đã gửi xuống bếp xử lý

   • Return: Hoàn trả lại đơn hàng đã thanh toán qua ngày

   • Re-open: Mở lại đơn hàng đã thanh toán qua ngày

  • Check count: Số lượng đơn hàng có thực hiện điều chỉnh

  • Void Quantity: Số lượng món đã bị hủy/ hoàn trả cho từng loại tương ứng

  • Void Amount: Giá trị đã bị hủy/ hoàn trả cho từng loại tương ứng

 • Thông tin khách với thông tin theo bộ lọc đã chọn

  • Type:

   • Khách In-house: Khách đang lưu trú tại khách sạn

   • Khách Outside: Khách bên ngoài khách sạn

   • Total: Tổng số khách sử dụng dịch vụ

  • Guest/ Average Spend:

   • Total: Số khách

   • Amount: Giá trị trung bình mỗi khách sử dụng

  • Checks/ Average Spend:

   • Total: Số lượng đơn hàng

   • Amount: Giá trị trung bình của mỗi đơn hàng

 • Top 10 sản phẩm bán chạy với thông tin theo bộ lọc đã chọn

  • Product: Tên sản phẩm

  • Item Quantity: Số lượng đã bán

  • Revenue: Doanh thu của sản phẩm

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.