Skip to main content
Skip table of contents

Discount Details

Tên màn hình (Screen Name)

Discount Details - Báo cáo chi tiết giảm giá của các đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - Discount - Discount Details

Tổng quan (Summary)

Báo cáo chi tiết giảm giá của các đơn hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

 • Transaction Date: Lọc theo ngày hệ thống (1 ngày tính từ 00:00 đến 23:59 )

  • Chỉ có thể lọc theo Business Date hoặc Transaction Date. Chọn Business Date thì thông tin đã lọc ở Transaction Date bị xóa đi

  • Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Transaction Date Yesterday (ngày hôm trước)

 • Discount: Lọc theo loại discount:

  • Fix - giá trị cố định đã set sẵn

  • Open - giá trị mở được người dùng chủ động nhập vào

 • Search: Tìm kiếm theo số check, tên người ghi nhận đơn hàng/ người thanh toán đơn hàng, tên giảm giá, ghi chú giảm giá

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào số check để chuyển đến lịch sử chi tiết của đơn hàng

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Outlet: Outlet mà tại đó đơn hàng được ghi nhận

  • Check ID: Mã đơn hàng

  • Transaction Date: Thời gian ghi nhận giảm giá

  • Order Taker: Nhân viên mở dơn hàng

  • Cashier: Nhân viên thanh toán đơn hàng

  • Discount Name: Tên loại giảm giá được áp dụng

  • Discount Note: Ghi chú giảm giá được người dùng nhập

  • Discount Total: Tổng giá trị giảm giá của loại giảm giá này được áp dụng cho đơn hàng

  • Check Total: Tổng giá trị của đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.