Skip to main content
Skip table of contents

Discounts

Tên màn hình (Screen Name)

Discounts - Danh sách giảm giá

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage Configurations - Discounts

Tổng quan (Summary)

Danh mục các giảm giá của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các giảm giá đã khai báo

 • Tên/Name: Tên của giảm giá

 • Khách hàng/ Customer:

  • Khách hàng thông thường

  • Khách hàng có thẻ Pearl Club: Giảm giá chỉ xuất hiện đối với khách có thẻ Pearl Club

 • Loại giảm giá/ Discount Type:

  • Giảm giá cố định với giá trị set sẵn/ Fix

  • Giảm giá mở, người dùng có thể tự nhập giá trị

  • Giảm giá cho Pearl Club FnB, giá trị giảm giá phụ thuộc vào số khách:

   • Số khách = 1: Giảm 25%

   • Sô khách >= 2: Giá trị giảm giá = 100%/ số khách

 • Giảm giá cho/ Applies to:

  • Từng sản phẩm/ Item

  • Nhóm sản phẩm/ Group/Category

 • Giảm giá theo phần trăm/Giảm giá bằng tiền/ Percent/Amount

 • Giá trị giảm giá/ Value

 • Nút chức năng

  • Thêm nhóm sản phẩm được áp dụng giảm giá cho nhóm sản phẩm, thêm sản phẩm được áp dụng giảm giá cho sản phẩm.

   • Thêm nhóm sản phẩm (đối với các giảm giá cho nhóm sản phẩm)

    Chọn các nhóm sản phẩm được áp dụng giảm giá. Có thể tìm kiếm theo tên nhóm để chọn. Show selected: Hiển thị các Category đã chọn

   • Thêm sản phẩm (đối với các giảm giá cho sản phẩm)

    Chọn các sản phẩm được áp dụng giảm giá. Có thể lọc theo nhóm sản phẩm và tìm kiếm theo tên sản phẩm để chọn. Item List: Danh sách các sản phẩm theo bộ lọc. Selected Items: Các sản phẩm đã chọn

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một giảm giá

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một nhóm giảm giá

Thêm mới một giảm giá bất kỳ: Click Add và thêm thông tin giảm giá

Lưu ý (Remarks)

Thông tin giảm giá sẽ được hiển thị tương ứng trên tablet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.