Skip to main content
Skip table of contents

Employee Closed Check Report - Các đơn hàng đã hoàn thành

Tên màn hình (Screen Name)

Employee Closed Check Report - Các đơn hàng đã hoàn thành

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Report - Employee Closed Check Report

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn em báo cáo các đơn hàng đã hoàn thành (Employee Closed Check Report)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Giải thích các điều kiện lọc:

Outlet: Lọc các bill đã đóng theo outlet. Có thể chọn một hoặc nhiều nhà hàng

Employee: Lọc các bill đã đóng theo nhân viên cashier. Có thể chọn một hoặc nhiều cashier

Business Date: Lọc các bill đã đóng theo ngày giao dịch. Có thể chọn theo giai đoạn.

Start Date Time: Lọc các bill có thời gian đóng bill sau ngày và thời gian này

End Date Time: Lọc các bill có thời gian đóng bill trước ngày và thời gian này

Mô tả các trường thông tin hiển thị:

Check: Số bill number

Status: Tình trạng của bill (Open, Closed, Cancelled, Voided)

Open Time: Thời gian mở bill

Close Time: Thời gian đóng bill

Table: Số bàn khách ngồi

Tender: Hình thức thanh toán của khách

Payment: Số tiền khách đã trả cho hình thức thanh toán này

Total Check: Tổng số bill đã đóng trong ca

Total Payment: Tổng số tiền khách đã thanh toán trong ca

 

Bấm vào biểu tượng máy in này để in báo cáo ra máy in nhiệt gắn trên thân máy.

Lưu ý (Remarks)

  • Đối với báo cáo Closed Check Report và Financial Report: Chỉ xem báo cáo cho từng Outlet

  • Thời gian chỉ được lọc theo 1 trong 2: Business Date hoặc ngày giờ hệ thống (Start Date Time + End Date Time)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.