Skip to main content
Skip table of contents

Floor Plan (Thông tin tầng, khu vực và sơ đồ bàn)

Tên màn hình (Screen Name)

Floor Plan

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage – Floor Plan

Tổng quan (Summary)

Thông tin tầng, khu vực và bàn tại Outlet

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách tất cả các outlet cùng các thông tin tầng/ khu vực/ bàn hiện có tại cơ sở

 • Mỗi Outlet hiển thị danh sách tầng đang có tại outlet:

  • Nút chức năng:

   • Create: Tạo mới tầng cho từng Outlet

    • Name: Tên tầng

    • Outlet: Chọn Outlet có chứa tầng

    • Active: Kích hoạt

    • Order: Thứ tự xuất hiện trên tablet/ máy POS

   • Edit: Sửa thông tin tầng đã tạo

   • Delete: Xóa tầng đã tạo

 • Click vào mỗi tầng để xem toàn bộ các khu vực tương ứng ở mỗi tầng:

  • Nút chức năng:

   • Create: Tạo mới tầng cho từng Outlet

    • Name: Tên khu vực

    • Number of Table: Số lượng bàn trong khu vực

   • Edit: Sửa thông tin tầng đã tạo

   • Delete: Xóa tầng đã tạo

 • Click vào mỗi khu vực để xem toàn bộ bàn hiện có ở mỗi khu vực:

  • Số bàn được hiển thị với số lượng tương ứng khi tạo Area, thực hiện cập nhật thông tin bàn với:

   • Name: Tên bàn

   • Seats: Số chỗ ngồi của bàn

   • Shape: Hình dáng bàn (đang hỗ trợ theo bàn dạng vuông)

   • Status: Tình trạng của bàn

  • Nút chức năng:

   • Save: Lưu thông tin thay đổi

   • Cancel: Hủy thao tác, trở lại màn hình khu vực

   • Create Table: Thêm bàn mới

Lưu ý (Remarks)

Thông tin tạo sẽ được hiển thị tương ứng trên Tablet/ máy POS

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.