Skip to main content
Skip table of contents

Invoice List (Danh sách hóa đơn) FnB

Tên màn hình (Screen Name)

Invoice List (Danh sách hóa đơn) FnB

Đường dẫn (Open Link)

Login - App E-Invoice - Invoice List

Tổng quan (Summary)

Danh sách hóa đơn đã tạo

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Bộ lọc

 • Outlet: Có thể lọc theo outlet được phân quyền (cấu hình tại App Food & Beverage >> Configuration >> User), mặc định hiển thị theo outlet đầu tiên

 • Ngày phát hành/Issued Date: Ngày phát hành hóa đơn

 • Trạng thái/Status: Trạng thái hóa đơn

  • Sent: Hóa đơn đã được phát hành thành công

  • Adjust info: Hóa đơn điều chỉnh thông tin

  • Adjusted: Hóa đơn đã bị điều chỉnh

  • Void: Hóa đơn phát hành đã bị hủy

  • Failed: Hóa đơn phát hành không thành công

  • Draft: Hóa đơn nháp, chưa phát hành

  • Canceled: Hóa đơn nháp đã bị hủy, không phát hành

  • Processing: Hóa đơn đang được xử lý.

 • VAT Type: Loại VAT áp dụng

 • Nature: Loại dịch vụ

 • Tìm kiếm/ Search: Tìm theo số hóa đơn (Invoice No.)

Danh sách các hóa đơn đã tạo

 • #: Số thứ tự

 • Mã hóa đơn/Invoice No.: Mã hóa đơn đã phát hành, những hóa đơn chưa có mã là những hóa đơn chưa được phát hành thành công

 • Ngày hóa đơn/Invoice Date: Ngày phát hành hóa đơn

 • Khách hàng/Customer: Tên khách hàng

 • Công ty/Company: Tên công ty

 • Thông tin tham chiếu/Reference: Thông tin tham chiếu của hóa đơn

 • Tổng giá trị/Total Amount: Tổng giá trị hóa đơn

 • Trạng thái/Status: Trạng thái của hóa đơn như mô tả trên bộ lọc

 • Ngày tạo hóa đơn/ Created Date: Ngày thực hiện tạo hóa đơn

 • Mã bí mật/Secret Number: Mã số để tra cứu hóa đơn bên VNPT

 • Nút chức năng/Action

  • Xem/View: Xem lại hóa đơn

  • Điều chỉnh thông tin/Adjust Info: Điều chỉnh thông tin của khách hàng

  • Hủy/Void: Hủy hóa đơn đã phát hành

  • Hủy/Canceled: Hủy hóa đơn nháp, chưa phát hành

  • Thử lại/Retry: Thử lại hóa đơn

Xem lại hóa đơn đã tạo

Xem lại hóa đơn đã tạo bằng cách click Action >> View

 • Đối với các hóa đơn đã phát hành (trạng thái Sent, Adjust Info, Adjusted, Void): Xem lại hóa đơn đã phát hành

 • Đới với các hóa đơn chưa phát hành (trạng thái Draft, Failed): Pop up màn hình nhập thông tin khi tạo hóa đơn, chỉ thêm thông tin, nếu muốn chỉnh sửa, thực hiện thao tác Edit

Điều chỉnh thông tin hóa đơn

Thực hiện điều chỉnh thông tin cho các hóa đơn đã phát hành bằng cách click Action >> Adjust Info

 • Nhập thông tin muốn điều chỉnh, hệ thống tự đề xuất thông tin cho các trường (có thể điều chỉnh):

  • Description: “Điều chỉnh thông tin hóa đơn số [số hóa đơn gốc bị điều chỉnh], mẫu số [mẫu số hóa đơn], ký hiệu [Serial hóa đơn], in ngày [ngày hóa đơn gốc].” Thông tin này sẽ được hiển thị lên hóa đơn điều chỉnh

  • Reference: “Điều chỉnh thông tin hóa đơn số [số hóa đơn gốc bị điều chỉnh].”

 • Click Save

Hủy hóa đơn đã xuất

Hủy hóa đơn đã phát hành (trạng thái Sent, Adjust Info, Adjusted, Void) bằng cách click Action >> Void >> Xác nhận Void

 • Đối với các hóa đơn có trạng thái Adjusted, chỉ thực hiện Void khi đã void các hóa đơn điều chỉnh kèm theo.

Hủy hóa đơn nháp

Hủy hóa đơn nháp (trạng thái Draft) bằng cách click Action >> Canceled >> Xác nhận Cancel

Lưu ý (Remarks)

1 số lỗi có thể gặp và cách giải quyết

ERROR_PARAM : Syntax Error. Please contact the support team for help! - Solution: Liên hệ team Dev FnB để hỗ trợ

ERROR_CONNECT : Connection Error. Please retry after 5 minutes - Solution: Sau 5 phút bấm lại nút retry

ERROR_INVOICE_NO : Over No Error. Please contact the support team for help - Solution: Liên hệ team Dev FnB để hỗ trợ

ERROR_UNKNOWN : Unknown Error. Please contact the support team for help! - Solution: Liên hệ team Dev FnB để hỗ trợ

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.