Skip to main content
Skip table of contents

Login ( Đăng nhập)

Tên màn hình (Screen Name)

Login - Đăng nhập

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Log in

Tổng quan (Summary)

Màn hình này được hiện lên ngay khi mở ứng dụng Cirrus Fnb trên máy POS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Login: Bấm vào biểu tượng này để hiện form điền thông tin tổ chức

  • Face ID: Bấm vào biều tượng này để đăng nhập bằng nhận diện khuôn mặt ( đang phát triển )

  • Support: Bấm vào biểu tượng này để hiện thông tin liên hệ ( đang phát triển)

  • Organization : Nhập tên tổ chức

  • Longin with browser : bấm vào login with browser để hiện form nhập tài khoản và mật khẩu


Remark :

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.