Skip to main content
Skip table of contents

Logout - Đăng xuất

Tên màn hình (Screen Name)

Logout - Đăng xuất

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Time Clock - Logout

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách đăng xuất ra khỏi ứng dụng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nếu người dùng muốn đăng xuất khỏi ứng dụng, click vào biểu tượng “Time Clock” ở góc phải màn hình chính

Sau đó Click vào button “Logout” để đăng xuất ra khỏi ứng dụng

Các thông tin khác có trên màn hình này:


(1) Close Shift: Bấm vào đây nếu muốn đóng ca làm việc

(2) Thông tin tên nhân viên, tên đăng nhập, last login: thời gian đăng nhập gần nhất

(3) Open Drawer: Bấm vào biểu tượng này để mở két đựng tiền
(4) Print Report : In lại báo cáo tài chính của ca trước

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.