Skip to main content
Skip table of contents

Nhóm sản phẩm (Category)

Tên màn hình (Screen Name)

Category - Nhóm Sản Phẩm

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Setup – Food and Beverage – Category

Tổng quan (Summary)

Cấu hình, điều chỉnh các nhóm sản phẩm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm sản phẩm được cấu hình tại cơ sở

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã nhóm sản phẩm

 • Level: Cấp bậc của nhóm sản phẩm, được ngăn cách nhau bởi dấu “.” Ví dụ:

  • Level 1/ Level 2/ Level 3: Các nhóm cha

  • Level 1.1/ Level 1.2/ Level 1.3: Các nhóm sản phẩm thuộc nhóm Level 1

  • Level 1.1.1/ Level 1.1.2/ Level 1.1.3: Các nhóm sản phẩm thuộc nhóm Level 1.1

 • Tên/Name: Tên nhóm sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm cha/ Parent Category: Nhóm sản phẩm cha liền kề của nhóm sản phẩm đang xem

 • Có thể lọc theo nhóm sản phẩm và tìm kiếm theo tên

 • Nút chức năng

  • Thêm nhóm sản phẩm mới

  • Thêm sản phẩm con vào nhóm sản phẩm

 • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của nhóm sản phẩm

Lưu ý (Remarks)

 • Màn hình có thể dùng để tra cứu, thêm/ xóa/ sửa các Category hiện có của cơ sở.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.