Skip to main content
Skip table of contents

Đơn vị tính của các sản phẩm (UOM)

Tên màn hình (Screen Name)

UOM - Đơn vị tính của các sản phẩm

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Setup – Food and Beverage – UOM

Tổng quan (Summary)

Thêm/chỉnh các đơn vị tính của các sản phẩm thuộc phân hệ FnB

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các đơn vị tính đã khai báo

  • #: Số thứ tự

  • Mã/Code

  • Chú thích/Description

  • Cho phép số thập phân/Allowed Decimal

  • Số lượng số thập phân được hiển thị/Decimal Places

  • Trạng thái/ Status của đơn vị: Active/ In-active

  • Nút chức năng/Action:

    • Thêm/Add: Nhấn để thêm một đơn vị tính mới

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một sản phẩm

Lưu ý (Remarks)

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.