Skip to main content
Skip table of contents

Open Item

Tên màn hình (Screen Name)

Open Item - Báo cáo các Open Item được mở

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - Open Item

Tổng quan (Summary)

Báo cáo các Open Item được mở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Order Taker: Nhân viên mở Open Item

 • Transaction Date: Lọc theo ngày hệ thống (1 ngày tính từ 00:00 đến 23:59 )

  • Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Transaction Date Yesterday (ngày hôm trước)

 • Search: Tìm kiếm theo số check, nhóm sản phẩm, tên Open Item, tên nhân viên mở Open Item

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào số check để chuyển đến lịch sử chi tiết của đơn hàng

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Outlet: Outlet mà tại đó đơn hàng được ghi nhận

  • Check ID: Mã đơn hàng

  • Transaction Date: Thời gian thực hiện mở lại/ hoàn trả đơn hàng đã thanh toán

  • Category: Nhóm sản phẩm của Open Item

  • Item Name: Tên của Open Item

  • Item Quantity: Số lượng Open Item

  • Item Total (Tax Included): Giá trị của Open Item (đã bao gồm thuế phí)

  • SCT Amount: Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

  • Order Taker: Nhân viên mở Open Item

  • Note: Ghi chú cho Open Item (nếu có)

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.