Skip to main content
Skip table of contents

Order - Danh sách đơn hàng

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Danh sách đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Order

Tổng quan (Summary)

Màn hình Order sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng với các trạng thái:

 • Open: Các đơn hàng đã được xử lý (gửi xuống bếp thực hiện), chưa được thanh toán.

 • On-hold: Các đơn hàng chưa được xử lý.

 • Closed: Các đơn hàng đã hoàn thành thanh toán trong ngày.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Order: một ô đai diện cho một đơn hàng

  • Order: Mã Order

  • Thời gian mở đơn hàng

  • Table: Tên bàn

  • Cover: Số khách

  • Total: Tổng giá trị đơn hàng

  • Status: Trạng thái hoàn thành

Các đơn hàng đặt biệt:

 1. Đơn hàng không gắn với bàn

 • Ref: Thông tin liên quan đến đơn hàng - user tự nhập

2. Đơn hàng trống chưa có items, hiển thị ở tab “On-hold”

3. Đơn hàng được tạo bởi khách thàng thông qua app Vinpearl Experience

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.