Skip to main content
Skip table of contents

POS - Prepaid Card

Tên màn hình (Screen Name)

Prepaid Card (Thẻ trả trước)

Đường dẫn (Open Link)

Log In- Outlet - Prepaid Card

Ở mỗi góc phải ở màn hình outlet sẽ có nút prepaid card

 1. New Card: mua thẻ mới

 2. Check Card: kiểm tra thẻ cũ

 3. Topup: nạp tiền vào thẻ

Tổng quan (Summary)

Mỗi cơ sở sẽ tự thao tác các chương trình bán được áp dụng cho tại cơ sở của mình. Có 3 thao tác chính: 1. Selling (quyền bán) 2.Pay (quyền chấp nhận thanh toán) 3.Topup (quyền nạp tiền vào thẻ)

Màn hình (Screen)

Ở mỗi góc phải tại màn hình outlet có nút tăt “Prepaid Card”

Trường thông tin (Fields Description)

1. New Card

A. Customer Information

 • Customer’s Name: tên chủ thẻ/khách hàng

 • Phone: số điện thoại

 • Email: email của chủ thẻ/khách hàng

 • ID/Passport: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số hộ chiếu

 • Address: địa chỉ của chủ thẻ/Khách hàng

B. Chọn Program tương ứng hoặc tìm kiếm chương trình

 • Bên góc phải sẽ hiển thị các thông tin của chương trình và thẻ

  • Ngày, giờ mua thẻ

  • Tên chương trình

  • Có áp dụng hình thức refund hay không

 • Chọn hình thức thanh toán

  • Có 2 phương thức thanh toán chấp nhận: CASH (tiền mặt) và Card (thẻ ngân hàng)

   • Nếu là chương trình Food Court sẽ cần nhập số tiền mà khách muốn mua trước và

   • Refund áp dụng refund khi khách thanh toán bằng tiền mặt (Cash)

 • Bấm Pay

  • In bill cho khách có chứa mã QR/Bar dùng để thanh toán

2. Check Card: chọn “Check Card”

Chọn function “Check card” quét mã trên bill

Sau đó thẻ sẽ hiển thị

 • Cancel: hủy thao tác

 • Top Up: nạp tiền

  • Chọn số tiền cần nạp

  • Chọn phương thức thanh toán

  • In bill cho khách

 • Re-Print: in lại bill trong trường hợp khách yêu cầu- nhập note như yêu cầu của khách

 • History: kiểm tra lại giao dịch trong quá khứ

  • Cancel: hủy hành động

  • Refund: sẽ hiện nút khi cho refund

  • Deactive: deactive thẻ khi báo mất

3. Top Up

chọn Top Up

 • Quét mã QR/Bar

 • Chọn Top Up

  • chọn số tiền

  • chọn hình thức thanh toán

  • thanh toán thành công - in bill cho khách

4. Khách sử dụng thẻ

Khách giữ lại bill có mã hoặc chụp hình lại mã

 • Khách đưa mã lúc thanh toán

 • Cashier sử dụng hình thức thanh toán:

  • Nhập số tiền cần thanh toán

  • OTHER - PREPAID CARD

  • Quét mã QR/Bar - lúc này sẽ kiểm tra được số dư tại thời điểm hiện tại để biết thẻ đủ để thanh toán hay không. Vận hành có thể chọn nhiều hình thức thanh toán chỗ nãy

  • Thay đổi số tiền cần thanh toán hoặc giữ nguyên- Process

 • Bấm Pay- Confirm

 • Đưa hóa đơn cho khách

Lưu ý (Remarks)

 • Hiện tại không cho thao tác TOPUP tại bất kỳ cơ sở hay chương trình nào. ngoại trừ food court của Nam Hội An

 • Thẻ và chương trình tại cơ sở nào thì được bán và sử dụng tại tất cả outlets tại cơ sở đó

 • Refund được áp dụng cho chương trình thanh toán bằng cash và cũng chỉ tại Nam Hội An. Nếu quá hạn sử dụng 21:00 mỗi ngày thì khách không được refund

 • Có thể thanh toán nhiều hình thức chung với prepaid card

 • Sau khi thanh toán prepaid card chưa hỗ trợ void và hoàn trả tiền vào thẻ với nhưng đơn đã thanh toán

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.