Skip to main content
Skip table of contents

Product List - Org (Danh mục sản phẩm)

Tên màn hình (Screen Name)

Product List - Danh sách sản phẩm

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting - Setup - Food and Beverage - Product List

Tổng quan (Summary)

Danh mục sản phẩm của toàn hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm sản phẩm đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã sản phẩm

 • Tên/Name: Tên sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm/ Category: Nhóm sản phẩm cha liền kề của sản phẩm đang xem.

 • Phí dịch vụ/ SVC: Phí dịch vụ của sản phẩm, thông thường bằng 5%

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt/ SCT: Thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm, thường áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ Massage

 • Thuế giá trị gia tăng/ VAT: Thuế giá trị gia tăng, thông thường bằng 10%, tính trên giá sản phẩm, phí dịch vụ và thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Số lượng cơ sở/ No. of Properties: Số lượng cơ sở đang sử dụng sản phẩm

 • Status/ Trạng thái của sản phẩm: Active/ In-active

 • Nút chức năng

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một sản phẩm

Thêm/ Cập nhật một sản phẩm bất kỳ

 • Thêm/ Cập nhật một sản phẩm bất kỳ

  • Các thông tin mã/code, tên/name, nhóm sản phẩm category được diễn giải như trên không đổi.

  • Cơ sở/ Properties: Tìm kiếm và chọn các cơ sở được bán sản phẩm này, hoặc bỏ cơ sở không được sử dụng sản phẩm

 • Người dùng có thể thực hiện cập nhật bằng cách Import danh sách sản phẩm theo template:

  • Click export để lấy danh sách sản phẩm hiện có

  • Bổ sung thông tin vào file + Lưu file. Lưu ý, không thay đổi code, name, categorycode của sản phẩm

  • Click Import, chọn file đã lưu và thực hiện import

Assign/ Gán nhiều sản phẩm cho cơ sở

Trong trường hợp cần thực hiện assign 1 danh sách nhiều sản phẩm về 1 cơ sở mới, thực hiện các bước sau:

 • Click vào button gần Add, chọn Assign

 • Chọn cơ sở cần được assign sản phẩm

 • Chọn file danh sách sản phẩm cần được assign, sử dụng lại template đã export ở trên.

 • Click Upload.

 • Sau khi Upload thành công, click Import để thực hiện assign sản phẩm về cơ sở.

 • Hệ thống sẽ ghi nhận theo code của sản phẩm, danh sách sản phẩm tại cơ sở sẽ xuất hiện các sản phẩm vừa được assign

Unassign/ Hủy gán nhiều sản phẩm cho cơ sở

Trong trường hợp muốn hủy gán nhiều sản phẩm cho cơ sở, thực hiện các bước sau:

 • Click vào button gần button Add, chọn Un-assign

 • Thực hiện tương tự như Assign, chọn cơ sở muốn Un-assign sản phẩm

 • Chọn file danh sách sản phẩm cần un-assign, sử dụng lại template đã export ở trên

 • Click Upload

 • Sau khi Upload thành công, click Import để thực hiện un-assign sản phẩm về cơ sở.

 • Hệ thống sẽ hủy gán theo code của sản phẩm, cơ sở sẽ không còn hiển thị các sản phẩm đã được un-assign

Xuất danh sách sản phẩm của các cơ sở

Có thể thực hiện xuất danh sách sản phẩm hiện có của 1 hoặc nhiều cơ sở bằng cách:

 • Click vào button gần button Add, chọn Export Details

 • Chọn 1 hoặc nhiều cơ sở muốn xuất danh sách sản phẩm

 • Include In-active: Xuất luôn cả những sản phẩm đang In-active tại cơ sở

 • Click Export >> Click here to download để tải file về

Lưu ý (Remarks)

 • Chỉ có thể gán sản phẩm vào nhóm sản phẩm (Category) không có nhóm sản phẩm con nào thuộc nó

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.