Skip to main content
Skip table of contents

Product Options

Tên màn hình (Screen Name)

Product Modifiers - Thông tin bổ sung

 • Tab Options - Yêu cầu kèm theo

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage - Menu - Product Modifiers - Options

Tổng quan (Summary)

Danh sách các yêu cầu kèm theo sản phẩm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các yêu cầu kèm theo (Options)

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã nhóm

 • Tên nhóm/ Group Name: Tên nhóm yêu cầu kèm theo

 • Số lượng sản phẩm áp dụng/ No. Items Applied: Số lượng sản phẩm được gắn với nhóm yêu cầu kèm theo này

 • Nút chức năng

  • Thêm yêu cầu kèm theo thuộc nhóm đã chọn

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của nhóm yêu cầu kèm theo

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa nhóm yêu cầu kèm theo

 • Click vào tên nhóm để xem danh sách các yêu cầu thuộc nhóm đã chọn với: Mã/ Code; Tên/ Name

Thêm nhóm yêu cầu kèm theo

 • Thêm một nhóm yêu cầu kèm theo bất kỳ

  • Mã/ Code: Mã nhóm

  • Tên/ Name: Tên nhóm

  • Số lượng tối thiểu/ Min Qty/Item: Số lượng tối thiểu trong nhóm phải chọn cho 1 sản phẩm. Nếu số lượng tối thiểu = 0, sản phẩm không yêu cầu chọn các yêu cầu kèm theo.

  • Số lượng tối đa/ Max Qty/Item: Số lượng tối đa được chọn trong nhóm cho 1 sản phẩm. Nếu số lượng tối đa để trống, sản phẩm có thể chọn tùy ý các yêu cầu kèm theo.

  • Trạng thái/ Status: Hiệu lực/ Không hiệu lực

  • Applying to Items: Chọn các sản phẩm được gắn với yêu cầu kèm theo này (Khi chọn sản phẩm trên tablet/ máy POS, yêu cầu kèm theo sản phẩm sẽ được hiện ra để người dùng chọn)

   • Nhóm sản phẩm/ Category: Lọc các nhóm sản phẩm

   • Danh sách sản phẩm/ Item List: Danh sách các sản phẩm được lọc theo nhóm sản phẩm bên trên

   • Sản phẩm đã chọn/ Selected Items: Danh sách các sản phẩm đã được chọn có yêu cầu kèm theo

 • Người dùng có thể thực hiện Import danh sách nhóm yêu cầu kèm theo theo template: Click here

  • Click export để lấy file mẫu hiện có

  • Bổ sung thông tin vào file + Lưu file

  • Click Import, chọn file đã lưu và thực hiện import

Lưu ý (Remarks)

Không hỗ trợ import các sản phẩm được áp dụng, khuyến khích chọn tay trên màn hình Web Portal để đảm bảo độ chính xác

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.