Skip to main content
Skip table of contents

QR Code Management

Tên màn hình (Screen Name)

Prepaid Card (Thẻ trả trước) - QR Code Management (Thiết lập chương trình bán)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage - Prepaid Card - QR Code Management

Tổng quan (Summary)

Quản lý các thẻ thuộc các chương trình tại cấp cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. QR Code Management: quản lý các mã thẻ (qrcode)

1.1 Thanh Filter

 • Status: trạng thái thẻ- active vs deactive, expired

 • Opened Date: ngày mở thẻ

 • Expiration Date: ngày hết hạn

 • Customer Type: loại khách hàng

 • Search: tìm kiếm

1.2 Màn hình quản lý

 • # : số thứ tự

 • QR Code: mã QR được gắn vào thẻ

 • Status: trạng thái thẻ

 • Expiration Date: ngày hết hạn

 • Created Date: ngày tạo

 • Customer Type: phân loại khách hàng

 • Customer Information: tên và số điện thoại

 • Email: email khách hàng

 • Prepaid Card ID: mã thẻ

 • Program Name: thuộc chương trình nào

 • Available Balance: số dư hiện tại

 • Action: thay đổi thông tin chủ thẻ, deactive thẻ

Lưu ý (Remarks)

Thông tin các nhóm thuộc Menu chỉ để hiển thị lên máy tablet/ máy POS, không có giá trị phân nhóm báo cáo

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.