Skip to main content
Skip table of contents

QRMenu - Setting

1. QRMENU - OUTLET

Quản Lý QRCode

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food & Beverage – Configuration - QR Generator

Tổng quan (Summary)

Tất cả các Outlet đã được automatic tạo QRCode tương ứng với mã bàn trong outlet/nhà hàng. Tại đây có thể kiểm tra/deactive/active các bàn/khu vực/outlet mà cơ sở không muốn sử dụng QRMenu cho cơ sở

Ngoài ra user cần thêm chế độ hiển thị trong Custom Menu- chọn menu muốn sử dụng QRMenu- assign “FnB POS”, “QR Menu” trong phần Display On Other Apps

Thao tác in tất cả các mã QRCode tương ứng và sử dụng theo mục đích của cơ sở. Cách đặt tên của QRCode = Tên outlet/ Area/Table

Màn hình (Screen)

1. Mở QRmenu tại Custom Menu

2. QR Generator

 

3.Detail

Trường thông tin ( Fields Description)

A. Thông tin tổng quan:

 1. Tên outlet: tên outlet sắp xếp theo thứ tự

 2. QR Quanlity: trong outlet có tổng cộng bao nhiêu QRCode

 3. Action: Active hoặc Deactive all QRMenu cho 1 outlet

B. Thông tin Chi tiết:

 1. Floor: Tầng

 2. Area: khu vực

 3. Status: tình trạng

 4. Search: tìm theo text

 5. In QRCode cho từng bạn hoặc in tất cả

Lưu ý (Remarks)

Tất cả mã QRCode cho từng bàn tại từng Outlet đã được tạo khi in ra để lên bàn thì cơ sở cần chú ý in đúng và dán đúng với số bàn để order ghi nhận đúng số bàn cho mình

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO KHÁCH HÀNG

Khách hàng sử dụng mã QR được đặt tại bàn

QRCode

Log in – Food & Beverage – Configuration - QR Generator

Tổng quan (Summary)

Sau khi Cơ sở đã in mã QR tương ứng với số bàn - tại outlet và đặt tại nơi dễ thấy nhất. Khách hàng sử dụng Camera của điện thoại để quét mã và tiến hành sử dụng chọn món như sau

Khách hàng

 1. Chọn Menu chính

 2. Chọn Sub-menu nếu có

 3. Chọn món- chọn thêm Optional/ ghi chú nếu có

  • Chọn số lượng món muốn. Ví dụ: tăng/ giảm số lượng thành 1, 2..

 4. Chọn Add to Order

 5. Tại đây có thể “Place Order” nếu không muốn thêm món hoặc chọn “Add item +” trên góc phải để thêm món

 6. Thao tác lại từ bước 1

 7. Sau khi hoàn tất “Place Order” thì sẽ có 2 nút

  • View Order: xem lại order vừa đặt

  • Back to Menu: quay lại menu chính

Máy POS/APP

 1. Order sẽ được truyền vào máy POS (có notification) vào mục On-Hold, Order taker sẽ mở lên và đến lại bàn để xác nhận lần nữa order và chỉnh sửa (nếu có)

 2. Order taker gửi order xuống bếp

 3. Bếp hoàn thành và phục vụ món ăn cho khách

 4. Thanh toán như luồng bình thường của FnB

Lưu ý

1. Nếu sử dụng hệ điều hành Android thì 1 số dòng máy sẽ cần 3rd app để quét mã QR: Zalo được đề xuất

2. View order: chỉ xem lại order mới nhất và nếu khách tắt browser sẽ không xem lại được

3. Không truyền thẳng xuống bếp vì đảm bảo các món khách chọn sẽ được xác nhận lần nữa thay vì đợi bếp báo là không có món đến lúc đổi món

4. Khi đã place order thì không được chỉnh sửa, chỉ có thể điều chỉnh thông tin món ăn khi order taker confirm order với khách

5. Khi khách order sẽ có số bàn trong order nên người dùng nhớ chú ý để tránh nhầm bàn

3. QRMENU - ROOMSERVICE

Quản Lý QRCode

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food & Beverage – Menu - Custom Menus

Tổng quan (Summary)

 1. QR Menu- Roomservice dùng chung cho tất cả các phòng

  • 1. Vào Configuration- Chọn Room service- outlet

  • 2. Edit - Chọn “Outlet Type” = Room Service

  • 3. Submit

 2. Vào Menu - Edit Menu cho “Room Service”

  • 1. Chọn Display On Other Apps = QR Menu

  • 2. Update

 3. Tạo mã QR trong Configuration- QR Generator như bình thường. In QRCode đặt tại bàn

 4. Nếu sử dụng app My VinPearl thì thao tác tương tự và chỗ [2] chọn “My Vinpearl”

 5. Khách hàng sử dụng QR Code- Room Service đặt tại phòng thao tác như tại Outlet nhưng màn hình đầu tiên phải điền số phòng để kiểm tra Check In và số điện thoại khách để tiện liên hệ

 6. Sau khi khách place order- thông tin sẽ chuyển xuống POS (FO, SC, hoặc RS chịu trách nhiệm) và sẽ hiển thị thông báo là có 1 order Roomservice từ phòng nào và nằm ở tab ONHOLD

  • 1. Bộ Phận chịu trách nhiệm kiểm tra phòng và xác nhận món, cả thông tin thanh toán để chuẩn bị

  • 2. Chuyển xuống bếp và inform bộ phận phục vụ

  • 3. Phục vụ món ăn tại phòng kèm theo hóa đơn và thiết bị thanh toán nếu khách không kí phòng và tiền mặt

Lưu ý (Remarks)

 • Display On Other Apps: Người dùng có thể lựa chọn hiển thị ở các app mà cơ sở có nhu cầu sử dụng (FnB POS, QR Code, My Vinpearl)

 • Chỉ những cơ sở có Roomservice, khách check in và sử dụng app My Vinpearl mới có thể sử dụng chức năng này

 • My Vinpearl App hiện chỉ phục vụ cho chuỗi các cơ sở thuộc Vinpearl

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.