Skip to main content
Skip table of contents

Re-open/ Return

Tên màn hình (Screen Name)

Re-open/ Return - Báo cáo mở lại/ hoàn trả đơn hàng đã thanh toán

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - Re-open/Return

Tổng quan (Summary)

Báo cáo mở lại/ hoàn trả đơn hàng đã thanh toán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

 • Transaction Date: Lọc theo ngày hệ thống (1 ngày tính từ 00:00 đến 23:59 )

  • Chỉ có thể lọc theo Business Date hoặc Transaction Date. Chọn Business Date thì thông tin đã lọc ở Transaction Date bị xóa đi

  • Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Transaction Date Yesterday (ngày hôm trước)

 • Type:

  • Re-open: Mở lại đơn hàng đã thanh toán trong ngày

  • Return: Hoàn trả lại đơn hàng đã thanh toán qua ngày

 • Search: Tìm kiếm theo số check, lý do mở lại/ hoàn trả đơn hàng, người chịu trách nhiệm cho việc mở lại/ hoàn trả đơn hàng đã thanh toán

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào số check để chuyển đến lịch sử chi tiết của đơn hàng

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Outlet: Outlet mà tại đó đơn hàng được ghi nhận

  • Check ID: Mã đơn hàng

  • Transaction Date: Thời gian thực hiện mở lại/ hoàn trả đơn hàng đã thanh toán

  • Total Amont: Tổng giá trị đơn hàng được return/ re-open

  • Reason: Lý do thực hiện hủy món

  • Authorizer: Người chịu trách nhiệm cho việc thực hiện hủy món

  • Type:

   • Re-open: Mở lại đơn hàng đã thanh toán trong ngày

   • Return: Hoàn trả lại đơn hàng đã thanh toán qua ngày

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.