Skip to main content
Skip table of contents

Re-print

Tên màn hình (Screen Name)

Re-print - Báo cáo in lại Guest Check/ Receipt

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Food and Beverage - Reports - Re-print

Tổng quan (Summary)

Báo cáo in lại Guest Check/ Receipt

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Transaction Date: Lọc theo ngày hệ thống (1 ngày tính từ 00:00 đến 23:59 )

  • Khi vào báo cáo, mặc định hiển thị data của Transaction Date Yesterday (ngày hôm trước)

 • Print Type:

  • Guest Check: Hóa đơn tạm tính

  • Receipt: Biên nhận (đã ghi nhận hình thức thanh toán)

 • Search: Tìm kiếm theo số check, nhóm sản phẩm, tên nhân viên thực hiện Re-print

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào số check để chuyển đến lịch sử chi tiết của đơn hàng

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Re-print Type: Loại hóa đơn in lại

   • Guest Check: Hóa đơn tạm tính

   • Receipt: Biên nhận (đã ghi nhận hình thức thanh toán)

  • Check ID: Mã đơn hàng

  • Outlet: Outlet mà tại đó đơn hàng được ghi nhận

  • Re-print Time: Thời gian thực hiện in lại

  • Employee: Nhân viên thực hiện in lại

  • Copy No.: Lần in lại

  • Re-print Note: Ghi chú in lại

  • Check Total: Tổng giá trị đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.